Azbest

Platná legislatíva z oblasti ochrany zdravia a odpadového hospodárstva suvisiaca s rekonštrukčnými prácami v bytových domoch spojenými s odstraňovaním materiálov obsahujúcich azbest.
V bytových domoch, rodinných domoch alebo aj iných priemyselných objektoch je v súčasnosti ešte stále bežný výskyt azbestu, ktorý sa vyskytuje v rôznych stavebných materiáloch. Z dôvodu toho, že azbest patri medzi chemické karcinogény 1. kategórie, musí sa s ním zaobchádzať v súlade s požiadavkami, ktoré sú ustanovené v platnej právnej legislatíve. V súlade s touto legislatívou sa pri manipulácii s azbestom, resp. materiálmi obsahujúcimi azbest požaduje plnenie opatrení na ochranu zdravia profesionálne exponovaných zamestnancov, tj. zamestnancov, ktorí prichádzajú s azbestom do kontaktu priamo pri svojej pracovnej činnosti, ale aj plnenie opatrení na ochranu zdravia bežného obyvateľstva. Problém s azbestom u nás, ale aj v celej Európe a vo svete tkvie v tom, že azbest je zabudovaný v podobe rôznych stavebných prvkov v budovách občianskej vybavenosti, v bytovej zástavbe, administratívnych budovách, priemyselných objektoch ale aj v strojoch alebo zariadeniach. Napriek tomu, že je zákaz jeho ťažby, spracovávania, výroby výrobkov s jeho obsahom je teda prítomný všade okolo nás.
Riešením tohto problému je postupné odstraňovanie materiálov s obsahom azbestu, a to hlavne pri výskyte nežiaducich foriem, pri ktorých dochádza ku neželateľnému uvoľňovaniu azbestových vlákien tak do pracovného prostredia ako aj do životného prostredia. Činnosti spojené s odstraňovaním azbestu sú však vzhľadom na závažné dôsledky na zdraví ľudí obmedzené a môžu byť vykonávané len za podmienok ustanovených v predpisoch platných už od roku 2006.
V Slovenskej republike však často v praxi takéto činnosti vykonávajú firmy alebo spoločnosti, ktoré nespÍňajú základné legislatívne podmienky. Chýba im oprávnenie od Úradu verejného zdravotníctva SR, ďalej odborná spôsobilosť zamestnancov, schválené pracovné postupy a povolenia na likvidáciu odpadu. Uvedené spoločnosti vykonávajú tieto činnosti často tak, že nedodržujú bezpečné postupy pri výkone týchto prác čím ohrozujú zdravie vlastných zamestnancov ale aj zdravie obyvateľov.
Škodlivosť azbestu je už verejnosti pomerne známa, ale málokto u nás vie, čím je vlastne azbest nebezpečný. Je dokázané, že azbest svojimi voľne poletujúcimi respirabilnými vláknami  mikroskopických rozmerov (vlákna sú voľným okom neviditeľné) môže pri vdychovaní spôsobiť rakovinu pľúc a iné vážne ochorenia podporujúce vznik nádorov.
V súčasnosti sa v bytových domoch vykonávajú rôzne rekonštrukčné práce, ktoré sú zamerané hlavne na ich obnovu. Pri výkone takýchto rekonštrukčných činností dochádza aj ku nevyhnutnej manipulácii s materiálmi obsahujúcimi azbest. Asi najaktuálnejšou témou sú rekonštrukcie stúpačkových rozvodov, ktoré sa nachádzajú v bytových jadrách bytov a ktoré je potrebné vymeniť z dôvodu ich opotrebovanosti. Okrem tohto výskytu azbestu sa v bytovkách môžeme s azbestovými materiálmi stretnúť:
v interiéroch:
• vzduchotechnika /izolačné dosky/,
• komory, tzv. špajze /obklady/,
• vstupné brány vchodov /obklady alebo podhľady/,
• pivnice /podhl’ady na stropoch a niekde aj na ich bočných stenách ako obklady/,
• nebytové priestory vedľa výťahových šácht lna každom podlaží nad oknom a pod
oknom obklady/o
v exteriéroch:
• eternitové strechy,
• opláštenie bytových domov,
• opláštenie balkónov bytových domov.
Ak spoločnosť alebo firma, ktorá pristúpi k takýmto rekonštrukčným prácam musí
spÍňať minimálne tieto podmienky z hl’adiska súčasne platnej legislatívy:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho súvisiacich
predpisov
1. Vlastniť oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb podľa §5
ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. Z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydané Úradom verejného
zdravotníctva SR v Bratislave.
2. Vlastniť súhlasné rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky v sídle
podnikania od príslušného RÚVZ.
3. Vlastnit‘ súhlasné rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
(rekonštrukčnou činnosťou vznikajúce azbestové odpady) od príslušného RÚVZ.
4. Vlastniť súhlasné rozhodnutie o schválení prevádzkového poriadku pre prácu
súvisiacu s expozíciou chemickým faktorom /vrátane posudku o riziku! pri
činnostiach spojených s likvidáciou materiálov s obsahom azbestu od príslušného
RÚVZ.
5. Vlastnit‘ súhlasné rozhodnutie na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich
azbest zo stavieb už na konkrétnu zákazku (mať schválený „Plán práce“) s
oznámením pred začiatkom prác súvisiacich s akoukoľvek činnosťou v zmysle §3NV
SR Č. 253/2006 Z.z. od príslušného RÚVZ.
6. Zabezpečiť zamestnancom, ktorí budú vykonávať demontážne práce primeraný
zdravotný dohľad v zmysle §11 NV SR Č. 253/2006 Z.z. a odbornú spôsobilosť na
danú činnosť v rozsahu §9 ods. 2 NV SR Č. 253/2006 Z.z. (dokladom od odborne
spôsobilej osoby v zmysle zákona Č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení
neskorších predpisov je certifikát zamestnanca).
7. Zabezpečit‘ meranie koncentrácie azbestových vlákien v pracovnom ovzduší
akreditovanou spoločnosťou s vydaním certifikátu o nezávadnosti ovzdušia.
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a jeho
súvisiacich predpisov
1.) Vlastniť súhlasné rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v zmysle §7
zákona Č. 223/2001 Z.z. o oďpadoch v znení neskorších predpisov už na konkrétne
miesto nakladania od príslušného obvodného úradu ŽP, štátnej správy odpadového
hospodárstva.
2.) Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu na skládku nebezpečného odpadu
v zmysle zákona Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Pozn.:
Nebezpečný odpad (azbestový odpad) po vykonaní jeho stabilizácie oprávnenou spoločnosťou v zmysle zákona o odpadoch musí byť uložený len na skládke nebezpečného odpadu!