Vyregulovanie TUV

Podľa zákona 476/2008

§6 – Vlastník budovy z centrálnou prípravou TUV  /teplej užitkovej vody/je povinny zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody TUV. Vyregulovanie a doizolovanie rozvodov je povinný zrealizovať do konca kalendárneho roka 2013.
 §7 – Hrúbku tepelnej izolácie rozvodov TUV ustanoví všeobecne záväzný predpis vydaný ministerstvom.
Pre spravodlivé rozpočítavanie nákladov na ohrev a distribúciu TUV je nevyhnutné vyregulovanie rozvodov TUV. Pre minimalizáciu energetickej náročnosti a garanciu kvality a hospodárnosti dodávky TUV pre všetkých odberateľov je nevyhnutné pristupovať ku vyregulovaniu rozvodov TUV ako ku komplexnému problému.
Samotné osadenie regulačných armatúr / statické vyregulovanie /na päty stupačiek zabezpečí rovnomernú cirkuláciu v jednotlivých stupačkách. Podstatne nezníži tepelné straty v rozvodoch a ani výkon cirkulačného čerpadla. K výraznej úspore dôjde pri osadení termostatickej armatúry na všetky päty stupačiek /dynamické vyregulovanie /, okrem najvzdialenejšej a pri zaizolovaní rozvodov a armatúr.
 

Funkcia kombinovaného staticko dynamického vyregulovania.

 
Termostatické armatúry udržujú prietoky na minimálnych množstvách, v prípade poklesu vody pod stanovenú teplotu sa otvárajú a reguláciu zabezpečujú statické armatúry rozdelením prietoku. V prípade postačujúcej teploty v stupačkách cez ne prechádza len minimálny prietok. Na najvzdialenejšiu stupačku sa termostatická armatúra neosadí, zabezpečuje prietok a dostatočnú teplotu v ležatom rozvode. Čerpadlo regulácie je menšie, elektronické. Pokiaľ su termostatické armatúry uzavreté, čerpadlo ide automaticky na nižší výkon, zásobuje vodou len najvzdialenejšiu stupačku. Podľa STN môže teplota vratnej cirkulačnej vody klesnúť na vstupe do zásobníka oproti teplote výstupnej TUV maximálne o 5 K, čo nie je možné dosiahnúť pri rozumných parametroch obehového čerpadla a bez kvalitného zaizolovania rozvodov.
Úspora je na spotrebe elektr. energie čerpadla s premenlivými otáčkami /s frekvenčným meničom /. Spotreba elektr. energie klesne na 25% oproti pôvodnému čerpadlu. / návratnosť cca 3 roky/a výrazne poklesne spotreba tepla na ohrev vody potrebnej na cirkuláciu, úspora cca 20 – 30%.
 Hospodárnosť prípravy a distribúcie TUV je potrebna aj v zmysle zákona 555/2005 a vyhlášky 311/2009. Energetická certifikácia je potrebná podľa zák. 555/2009 §5 pri predaji budovy a pri prenájme budovy /a teda ja bytu ako súčasti tejto budovy/. Rozvody TUV sú posudzované pri energetickej certifikácií.

 

certifikat